archiwalia | opracowania naukowe | Zarys Dziejów Prądnika

wiek/rokwydarzenia
1105na mocy dokumentu legata papieskiego Idziego, część terenów na wschód od rzeki Prądnik przynależy do benedyktynów tynieckich
1145pierwsza wzmianka o wsi Bibice
1220bp Iwo Odrowąż sprowadza na Prądnik Biały szpitalników (Kanoników Regularnych Świętego Ducha) zwanych duchakami, w celu prowadzenia szpitala-przytułku
1228Henryk Brodaty zakłada gród w Grodzisku (niewykluczone też, że w Pieskowej Skale)
1241najazd Tatarów pustoszy zabudowania szpitala-przytułku w Białym Prądniku
1244duchacy przenoszą się z Białego Prądnika do nowego klasztoru w Krakowie
XIII (2 poł.)początki działalności organizacji strzeleckiej, z której wywodzi się dzisiejsze Bractwo Kurkowe
1257przywilej lokacyjny Krakowa wydany przez Bolesława Wstydliwego, opiera granice posiadłości miejskich na rzece Prądnik
1262Bolesław Wstydliwy nadaje Grodzisko wraz z przyległymi wioskami swojej siostrze Salomei. W tym czasie powstaje tu kościół romański i zabudowania klasztorne. Do klasztoru należy także wieś Stanków (Stawków) - późniejsza Skała
1267Bolesław Wstydliwy lokuje miasto założone przez klaryski na prawie średzkim. Miasto przyjmuje nazwę od grodu klarysek: Skała. Pierwotna nazwa Stanków (Stawków) zanika.
1288Leszek Czarny nadaje wsi Bibice przywilej lokacyjny
XIVduchacy budują obok kościoła św. Krzyża swój kościół klasztorny pw. św. Ducha
1315Władysław Łokietek zezwala niejakiemu Mikołajowi lokować wieś między Kosmolowem, Sułoszową a zamkiem królewskim w Pieskowej Skale (jest to pierwsza wzmianka o tych miejscach)
1320klaryski opuszczają Grodzisko, przenosząc się do Krakowa. W tym czasie powstaje w Skale pierwszy, gotycki kościół
1322pierwsze wzmianki na temat wsi Smardzowice będącej własnością biskupstwa krakowskiego i Sułoszowej - wchodzącej do dóbr królewskich
1325wg Jana Długosza parafia w Białym Kościele płaci już "świętopietrze"
pierwsze wzmianki na temat wsi Sąspów, wchodzącej w skład dóbr Pieskowej Skały (wzmianki nt. kościoła św. Katarzyny pochodzą już z 1314)
1327w Smardzowicach powstaje pierwszy drewniany kościół
1348Kazimierz Wielki przekazuje cystersom z Mogiły rejon przy ujściu Prądnika do Wisły - dotychczasową własność królewską: Dąbie
1352pierwsze wzmianki dotyczące wsi Korzkiew (Korzkwa, Corzkwia), a w niej zamku - własności Syrokomlitów
1356pierwsza wzmianka o wsi Grębynice
1381pierwsza wzmianka o Maszycach
1389cystersi mogilscy sprzedają Dąbie miastu Kraków
1418o.o. Dominikanie nabywają sołectwo w Prądniku Tynieckim
1421bp Wojciech Jastrzębiec nadaje swemu kucharzowi grunty w Prądniku Biskupim w zamian za wypiek i dostarczanie chleba na stół biskupi (z tego czasu pochodzi tradycja wypieku słynnego chleba prądnickiego)
1422król Władysław Jagiełło nadaje dobra królewskie w Pieskowej Skale, wraz z zamkiem, podkomorzemu krakowskiemu - Piotrowi Szafrańcowi (Skała, na której stoi zamek, staje się zatem: Piotrowa = Pietrzkowa = Pieszkowa = Pieskowa, stąd nazwa)
1452krakowscy rajcy nabywają na Blichu ogród ze stawem (pierwsza wzmianka o Blichu)
1491Fryderyk Schilling uruchamia na Białym Prądniku pierwszą na tych ziemiach papiernię
XVIbracia Paweł i Andrzej Cellari przybywają z królową Boną do Krakowa. Nabywają tu m.in. majątek na Prądniku Czerwonym i budują pałac w stylu renesansowym
w Korzkwi powstaje renesansowy zamek (w miejsce pierwszego XIV-wiecznego)
przebudowa XIV wiecznego zamku w Pieskowej Skale na modłę renesansową
biskupia dotąd wieś Smardzowice, wchodzi w skład dóbr starosty ojcowskiego
1510dzierżawcą białoprądnickiej papierni Fr. Schillinga zostaje słynny wydawca - Jan Haller (do 1560)
1542Hieronim Szafraniec przystępuje do przebudowy swego zamku w Pieskowej Skale
1545na zlecenie biskupa Samuela Maciejowskiego rusza budowa pałacu biskupiego w Prądniku Białym (w miejscu obecnego Dworku Białoprądnickiego)
1556Zofia - córka Hieronima Szafrańca (pana na Pieskowej Skale), wydaje w Krakowie religijną "Pieśń nową, w której jest podziękowanie Panu". Dzięki temu jest uważana za pierwszą polską poetkę.
1557stryjeczny brat Hieronima Szafrańca - Stanisław - przystępuje do ostatecznej przebudowy zamku w Pieskowej Skale w stylu renesansowym (prace trwają prawdopodobnie do 1578)
1571wysoka woda powodziowa niszczy tamy na Wiśle w okolicy Skałki i kieruje główny nurt rzeki do koryta, którym ta płynie do dziś
w Smardzowicach zostaje wybudowany drugi kościół, w miejsce poprzedniego, który uległ pożarowi. Obiekt ten po odnowieniu w 1723 przetrwa tutaj aż do 1938.
1587w bitwie pod Korzkwią wojska hetmana Jana Zamoyskiego pokonały oddziały pretendenta do tronu polskiego - arcyksięcia Maksymiliana (ponoć bitwa była tak zacięta, że krew spływała rzeką aż do Prądnika Czerwonego (stąd jego nazwa)
1594w Prądniku Czerwonym staje pierwsza, drewniana kaplica dominikańska
XVIIw Bibicach powstaje kolonia Akademii Krakowskiej (z tego czasu pochodzi zwyczaj "pucheroków")
w Grodzisku, staraniem ks. Sebastiana Piskorskiego, powstaje obecny "zespół pustelni bł. Salomei"
ok. 1600kościół w Skale zyskuje dobudowaną z fundacji rodziny Baranowskich kaplicę św. Stanisława
1611wielki pożar w Skale pustoszy miejskie zabudowania
1623powstaje pierwszy kościół Jana Chrzciciela w Korzkwi
1639Katarzyna Zamoyska z Ostrogskich wykupuje południową część gruntów prądnickich za Bramą Mikołajską, dając początek nowej jurydyce zwanej Wesołą lub Strzelnicą
1640zamek w Pieskowej Skale staje się własnością Michała Zebrzydowskiego
1642w Prądniku Czerwonym zostaje wybudowana barokowa kaplica św.św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty (w miejscu poprzedniej - spalonej)
klaryski budują w Grodzisku kaplicę Wniebowzięcia NMP
1655jedna z odnóg rzeki Prądnik, uchodząca na Blichu do koryta Starej Wisły zostaje zasypana przez wojsko szwedzkie, dla odcięcia wody pitnej broniącym się krakowianom
wojska szwedzkie zajmują zamek ojcowski, przeznaczając go na magazyn broni i żywności. Zniszczeniu ulegają też wnętrza zamku w Pieskowej Skale.
1659król Jan Kazimierz zatwierdza uchwałę Rady Miejskiej o wycięciu dębowego lasu na Dąbiu z przeznaczeniem uzyskanych pieniędzy na potrzeby miasta
1667zamek w Pieskowej Skale nabywają Wielopolscy, dzierżąc go aż do 1842
1673papież Klemens X beatyfikuje Salomeę - klaryskę z Grodziska
1677prebendarzem w Grodzisku zostaje ks. Sebastian Piskorski. Od razu przystępuje do wznoszenia (w stylu manierystycznym) zespołu architektonicznego, zwanego pustelnią bł. Salomei. Budowa potrwa do 1691.
1683konsekracja pierwszego kościoła karmelitów bosych pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej
1686na terenie klasztoru w Grodzisku staje wapienny słoń z obeliskiem na grzbiecie
XVIIIbenedyktyni tynieccy zakładają w Prądniku Czerwonym folwark
w Hamerni powstaje zakład metalurgiczny (kuźnica, hamernia), wyposażony w dymarkę do wytopu metalu i młot o napędzie wodnym
1718pożar trawi wszystkie pomieszczenia zamku w Pieskowej Skale, z wyjątkiem jego części gotyckiej (koło Skały Dorotki)
XVIII (lata 60-te)w Białym Prądniku zostaje wybudowany zajazd zwany później Kościuszkowskim
1737pożar kościoła w Skale
1755Korzkiew staje się własnością Teodora Wessela, późniejszego podskarbiego koronnego
1760w Sąspowie powstaje, z fundacji ks. Andrzeja Gogulskiego, obecny kościół św. Katarzyny
1763płoną liczne zabudowania miasta Skała, w tym ponownie kościół
1765obok spalonego kościoła skalskiego staje drewniana dzwonnica
1768Hieronim Wielopolski przebudowuje nadwyrężony pożarem zamek w Pieskowej Skale, zatracając jego renesansowy charakter
1775starosta krakowski Eliasz Wodzicki nabywa Korzkiew dla swego brata Jakuba. Po śmierci właściciela zamek mocno podupada
1780prof. Jan Jaśkiewicz - organizator Ogrodu Botanicznego na Wesołej - zostaje jego pierwszym dyrektorem
1783ruszają prace nad adaptacją terenu pod Ogród Botaniczny na Wesołej
kościół w Skale, po pożarze zostaje odbudowany w stylu barokowym
pierwsze wzmianki o Prądniku Korzkiewskim, jako małym przysiółku
1785rozpoczęcie budowy w Prądniku Czerwonym mostu nad Białuchą, wg projektu ks. Sebastiana Sierakowskiego
1787król Stanisław August Poniatowski goszczący w Pieskowej Skale i Ojcowie, zwiedza m.in. Jaskinie Ciemną. Zostaje też przywieziony na Prądnik Czerwony dla podziwiania nowego mostu Sierakowskiego
w Ogrodzie Botanicznym postają pierwsze szklarnie
1788umiera ostatni zakonnik spośród duchaków (Kanoników Regularnych Świętego Ducha). Całość zabudowań klasztornych przy kościele św. Krzyża zostaje przeznaczona na cele mieszkalne
1792w Ogrodzie Botanicznym zostaje ukończona przebudowa starego pałacu Czartoryskich, z przeznaczeniem na gwiaździarnię (obserwatorium astronomiczne)
1794naczelnik Kościuszko odpoczywa pod jaworem (obok pałacu biskupiego w Białym Prądniku), tuż przed wyruszeniem pod Racławice. Po zwycięskiej bitwie wojsko Kościuszki (ok. 4000 powstańców) stacjonuje w Skale.
zawieszona zostaje działalność Bractwa Kurkowego
1795dorzecze Prądnika znajduje się na terenie zaboru austriackiego
XIXpowstaje obecna świątynia w Białym Kościele
1801początki zakładania na gruntach folwarku klasztornego karmelitów bosych (w południowej części Prądnika Czerwonego) - cmentarza miejskiego zwanego Rakowickim
1805pierwszy badacz ojcowskiej flory - Willibald Besser - odkrywa w Hamerni stanowisko brzozy ojcowskiej
1809Dolina Prądnika zostaje przyłączona do Księstwa Warszawskiego
1803odbywa się pierwszy pochówek na cmentarzu Rakowickim
1815Dolina Prądnika wchodzi w skład Królestwa Kongresowego
1820Wodziccy zakładają u stóp zamku w Korzkwi park angielski
1829rząd sprzedaje dobra ojcowskie Konstantemu Wolickiemu, który rozbiera zamkowe mury, grożące zawaleniem
Fryderyk Chopin odwiedza Ojców, robiąc sobie przystanek w drodze do Wiednia. Nocuje w nieistniejącym już domu u podnóża Krzyżowej Skały (obok obecnego przytuliska albertynów).
1831z inicjatywy Konstantego Majeranowskiego reaktywowana zostaje działalność Bractwa Kurkowego
w Ojcowie powstaje dyrekcja prądnickich prochowni, której zadaniem jest nadzorowanie ich produkcji i zapewnianie niezbędnych dostaw surowca
1834władze carskie nakazują likwidację i tak już nieczynnych (od upadku powstania listopadowego) prochowni w Ojcowie
1837otwarcie strzelnicy Bractwa Kurkowego w ogrodzie steinkellerowskim na Wesołej
rząd rosyjski konfiskuje dobra ojcowskie Konstantego Wolickiego i sprzedaje je wraz z zamkiem Wojciechowi Prędowskiemu
1842dobra Pieskowej Skały przechodzą na własność rodziny Mieroszewskich
1846po zakończeniu kilku przebudów, Dworek Białoprądnicki nabiera dzisiejszego kształtu
1850pożar zamku w Pieskowej Skale trawi drewniane stropy i urządzenia komnat
XIX (2 poł.)na obrzeżach Krakowa powstają słynne forty obronne
1853powstaje obecny kościół Jana Chrzciciela w Korzkwi (po spaleniu poprzedniego)
kolejny pożar zamku w Pieskowej Skale: wali się wieża na Skale Dorotki, niszcząc sąsiednie zabudowania. Z powodu znacznych strat Mieroszewski rozbiera pozostałości najstarszej części zamku
1858na terenie Prądnika Czerwonego zostaje uruchomiona restauracja "Pocieszka", znana w kręgach "modnego Krakowa" z dobrej kawy i pacakowskiego piwa
ulica biegnąca przez historyczne centrum Wesołej zyskuje imię Mikołaja Kopernika
1859nowym właścicielem Ojcowa zostaje Aleksander Przeździecki
1860w Ojcowie zostaje wybudowany uzdrowiskowy hotel "Pod Łokietkiem" (najstarszy zachowany obiekt uzdrowiska Ojców)
1862na cm. Rakowickim powstaje kamienna kaplica ufundowana przez Ludwika Helcla (w miejsce starej drewnianej)
1863Powstanie styczniowe. Zamek w Pieskowej Skale służy oddziałowi Mariana Langiewicza za schronienie i szpital. Apolinary Kurowski zakłada w Ojcowie wojskowy obóz szkoleniowy (ponad 2 tys. żołnierzy), który ma stanowić zalążek przyszłej armii polskiej. Langiewicz i Jeziorański zwyciężają wojska carskie w bitwie pod Skałą.
1864po upadku powstania styczniowego zostaje zamknięta kuźnica w Hamerni, w której prawdopodobnie wyrabiano także broń
1865wrocławscy kupcy nabywają od Aleksandra Przeździeckiego dobra ojcowskie (bez zamku, Doliny Prądnika oraz jaskiń: Ciemnej i Łokietka), czego efektem stanie się wkrótce rabunkowa gospodarka prowadzona w okolicznych lasach
1869Skała traci prawa miejskie
1874rozbudowanie strzelnicy Bractwa Kurkowego na Wesołej
1876rozbiórce ulega kamienna świątynia w Białym Kościele. Parafianie przystępują do budowy nowego, dzisiejszego kościoła św. Mikołaja
1877górnośląski Urząd Górniczy pod kierunkiem O. Grubego rozpoczyna dwuletnią, dewastacyjną eksploatację namulisk w jaskiniach: Nietoperzowej i Koziarni
ukończenie kolejnej odbudowy zamku w Pieskowej Skale przez S.A. Mieroszewskiego
1878Jan Zawisza nabywa Dolinę Prądnika, zamek ojcowski i jaskinie: Ciemną i Łokietka z rąk Gustawa Przeździeckiego
1883kupcy wrocławscy sprzedają swoją cząść okolic Ojcowa margrabi Huntlejowi de Gordon
1885w Ojcowie zostaje oddany do użytku kolejny obiekt uzdrowiskowy: hotel "Pod Kazimierzem"
1887część dóbr ojcowskich dziedziczy po Janie Zawiszy jego wnuczka - Ludwika Krasińska (późniejsza Czartoryska)
1888Karol Dettloff buduje przy gościńcu warszawskim, na terenie Prądnika Czerwonego, parterowy dworek
rozpoczęcie budowy "Schroniska dla Zaniedbanych i Opuszczonych Chłopców", z fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego (ul. Rakowicka)
1889ogrodnik Ludwik Freege kupuje w Rakowicach 20 morgów ziemi i zakłada tu słynną szkółkę drzew owocowych i ozdobnych oraz hodowlę nasion kwiatowych
1890Jacek Malczewski zaczyna tworzyć w pracowni malarskiej na terenie "Pocieszki" w Prądniku Czerwonym (do 1897)
jednym z kolejnych właścicieli Korzkwi staje się Paweł Bystry Badeni. Częściowo odnawia tamtejszy zamek, aby zamienić jego pomieszczenia w... spichlerz
1891Brat Albert Chmielowski zakłada zgromadzenie Sióstr Posługującym Ubogim (albertynek)
1892wyburzone zostają zabudowania klasztorne duchaków w sąsiedztwie kościoła św. Krzyża
Ludwik Krasiński (ojciec Ludwiki - dziedziczki części Ojcowa) nabywa pozostałe po margrabi Gordonie dobra ojcowskie: Prądnik Ojcowski, Podzamcze (Kolencin), Czajowice, Smardzowice, Jerzmanowice, Szklary, Hamernię i Bębło
1893ukończenie budowy "Schroniska dla Zaniedbanych i Opuszczonych Chłopców" przy ul. Rakowickiej, zwanego popularnie schroniskiem Lubomirskiego
1896Krzysztof Mieroszewski wywozi cenniejsze sprzęty i dzieła sztuki z zamku w Pieskowej Skale do Krakowa i sprzedaje dobra pieskoskalskie Michałowi Wilczyńskiemu z Warszawy. Jest to koniec świetności zamku
1897wskutek parcelacji, klucz korzkiewski przechodzi w ręce rodziny Gustinianich i Guzińskich. Ci ostatni będą tu właścicielami aż do 1950
1901drewniany budynek ojcowski zwany odtąd "Kaplicą na Wodzie" zostaje przystosowany do potrzeb sakralnych
1902s. Bernardyna Jabłońska zostaje mianowana przez Brata Alberta pierwszą przełożoną generalną sióstr albertynek
na skutek wielkiego zadłużenia majątku, zamek w Pieskowej Skale zostaje wystawiony na licytację. Hasło ratowania podupadłego zabytku rzuca Adolf Dygasiński.
1903spółka założona z inicjatywy Adolfa Dygasińskiego i Józefa Zawadzkiego dla ratowania zamku w Pieskowej Skale zbiera kwotę 60 tys. rubli i wykupuje zamek (niestety, A. Dygasiński tego niedożywa). Pomieszczenia zostają odnowione i przeznaczone głównie dla letników. Pozostała część sal będzie służyła jako muzeum
1904na terenie częściowo rozparcelowanego Ogrodu Strzeleckiego (ówczesna ul. Kurkowa) zostaje ukończony pałac Mańkowskich
1907mieszkańcy Smardzowic przystępują do budowy neogotyckiego, dzisiejszego kościoła (prace potrwają do 1918)
1908powstaje wystawa geologiczno-przyrodnicza w salce nad brama wjazdową do zamku ojcowskiego
1909na mocy ustawy o Wielkim Krakowie Prądnik Czerwony i Prądnik Biały zostają w dużej części przyłączone do miasta (mniej więcej do dzisiejszej ul. Opolskiej)
1910na szczycie Chełmowej Góry zbierają się liczni obywatele Kongresówki, podążający do Krakowa na odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego, których nie przepuszczono przez granicę w Szycach.
1911Dąbie zostaje włączone do Krakowa
na rozległych gruntach Rakowic i Czyżyn władze austriackie zakładają lotnisko rakowickie
1914dla odsłonięcia pola ostrzału artyleryjskiego dla sąsiednich fortów austriackich, zostają wyburzone zabudowania okolicznych wsi (w tym Bibic, Węgrzec)
schronisko Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie zostaje przekształcone w szpital wojskowy
1916umiera w opinii świętości Brat Albert Chmielowski i zostaje pochowany na cm. Rakowickim w Krakowie
1919w Białym Prądniku (przy ul. Prądnickiej) powstają pierwsze pawilony szpitala, nazwanego później imieniem dr Anki
w Witkowicach zostaje założony szpital okulistyczny
1920mała elektrownia wodna stojąca w sąsiedztwie Kaplicy na Wodzie zostaje przeniesiona w okolice Bramy Krakowskiej w celu wytwarzania energii dla oświetlenia Jaskini Ciemnej
1921lotnisko rakowickie staje się polskim lotniskiem wojskowym (stacjonuje tu II Pułk Lotniczy)
1922w schronisku Lubomirskiego zostaje umieszczone Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
1923założycielka sióstr Duszy Chrystusowej - Zofia Tajber - sprowadza się na Biały Prądnik wraz z pierwszymi kandydatkami do swego stowarzyszenia (jeszcze wtedy instytucji świeckiej)
obiektami uzdrowiskowymi w Ojcowie kieruje Spółka Akcyjne Uzdrowisko Ojców
1924w Prądniku Czerwonym zostaje wybudowany kościół pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, który staje się parafialnym dla tutejszych mieszkańców (dotąd był nim kościół św. Mikołaja w Krakowie)
1925schronisko Lubomirskiego zostaje przywrócone do pierwotnej funkcji opiekuńczej
1926siostry Duszy Chrystusowej nabywają w Prądniku Białym parcelę, na której staje ich nowy dom z kaplicą
1928ss. albertynki nabywają prawo wieczystego użytkowania posiadłości (tzw. "teichmannówki") w Prądniku Czerwonym
przy Bramie Krakowskiej, prezydent RP Ignacy Mościcki otwiera drogę łączącą Ojców z Krakowem i Olkuszem
1928/29zima jest tak mroźna, że na terenie dorzecza przemarza wiele drzew: głównie buków i jodeł
1931do wyremontowanej posiadłości ss. albertynek w Prądnik Czerwonym ("teichmannówki") przybywa s. Bernardyna Jabłońska
przy drodze z Krakowa do Batowic zostaje założony cmentarz parafii Dobrego Pasterza w Prądniku Czerwonym, zwany cm. Batowickim
lotnisko rakowickie zostaje poszerzone o część cywilną
1932w Prądniku Korzkiewskim zostaje założony przytułek, prowadzony do dnia dzisiejszego przez braci albertynów, jako Dom Pomocy Społecznej
1933początek budowy kościoła pw. Serca Jezusowego i św. Wawrzyńca w Sułoszowej
po raz pierwszy zostaje zdobyty szczyt Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale. Wyczynu dokonuje Leon Witek z Katowic, upamietniając go ustawieniem na Maczudze stalowego, 2-metrowego krzyża.
1934na stacji kolejowej w Batowicach ma miejsce uroczyste otwarcie przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego - linii kolejowej Kraków-Miechów
ukończenie budowy potężnego gmachu szpitala im. Gabriela Narutowicza w Prądniku Białym
1935w Prądniku Czerwonym umiera Łucja Władysława Dettloff - organizatorka prądnickich spotkań salonowych krakowskich artystów
u ujścia Sąspówki do Prądnika powstaje rybackie gospodarstwo hodowlane
1937na skutek wiekich opadów deszczu, Prądnik w Ojcowie płynie całą szerokością doliny
1938niedaleko skrzyżowania dróg w Hamerni powstaje rezerwat brzozy ojcowskiej, uważanej wówczas za endemit
drewniany kościół w Smardzowicach zostaje rozebrany i przeniesiony do miejscowości Mostek k. Miechowa
II wojna światowazamek w Pieskowej Skale jest miejscem schronienia dzieci z Wołynia i Zamojszczyzny. Na terenie okolic Skały działają oddziały ruchu oporu (Badurka, Żmija, Bicz)
1940w opinii świętości umiera w Prądniku Czerwonym pierwsza przełożona generalna ss. albertynek - s. Bernardyna Jabłońska
1941Prądnik Czerwony i Prądnik Biały zostają w całości przyłączone do miasta Krakowa
1943w odwecie za zlikwidowanie przez polski ruch oporu kierownika technicznego szpitala im. Narutowicza, hitlerowcy dokonują tuż obok budynku egzekucji 10 polskich więźnió
1945hitlerowcy rozstrzeliwują przy ul. Miedzianej na Dąbiu, 79 Polaków.
1949szczątki Brata Alberta Chmielowskiego zostają przeniesione z cm. Rakowickiego do kościoła Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej w Krakowie
metropolita krakowski ks. kard. Adam Sapieha nadaje stowarzyszeniu sióstr Duszy Chrystusowej w Prądniku Białym status zakonny. Przełożoną generalną zostaje założycielka - Matka Paula (Zofia Tajber)
1950likwidacja schroniska Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie
decyzją władz (od zakończenia II wojny światowej sprawował tu urząd wojewoda krakowski) pałac Mańkowskich przy ul. Topolowej 5 zostaje przeznaczony na Muzeum Lenina
1952rozwiązanie Bractwa Kurkowego
do gmachów byłego schroniska Lubomirskiego wprowadza się Wyższa Szkoła Ekonomiczna
stanowisko brzozy ojcowskiej w Hamerni traci status rezerwatu (było nim od 1938)
1953przeniesienie szczątków powstańców styczniowych ze Skały i Wielmoży do Pieskowej Skały (grobowiec w pobliżu Maczugi Herkulesa
1954uroczyste otwarcie ekspozycji w Muzeum Lenina w pałacu Mańkowskich (ul. Topolowa 5)
1956reaktywowanie Bractwa Kurkowego po 4 latach od jego likwidacji
rozporządzeniem Rady Ministrów zostaje powołany do życia Ojcowski Park Narodowy, o powierzchni 1570 hektarów
1958gruntowna renowacja przywraca pierwotny wygląd Zajazdowi Kościuszkowskiemu w Białym Prądniku
1960likwidacja wytwórni wód gazowanych istniejącej w sąsiedztwie Bramy Krakowskiej. Wtórny wypływ wody (bliżej Prądnika) został nazwany Źródłem Miłości
1961kamienny most Sierakowskiego na Prądniku Czerwonym zostaje rozebrany, ze względu na rozbudowę skrzyżowania ul. Opolskiej i al. 29 Listopada
1962w Prądniku Korzkiewskim, w chacie stojącej u wylotu Jaskini Zamieszkałej, osiedla się pustelnik brat Bogumił
1963ze względu na rozbudowę Krakowa, lotnisko rakowickie zostaje zamknięte
w Siedlcu k. Krzeszowic umiera założycielka białoprądnickich sióstr Duszy Chrystusowej - Matka Paula (Zofia Tajber). Jej ciało spocznie początkowo na cmentarzu w Białym Prądniku
1964otwarcie w Bibicach Izby Regionalnej wg pomysłu Piotra Suchana
1965w Ojcowie zostaje założone Muzeum OPN im. Wł. Szafera (pierwsza ekspozycja ma miejsce w willi "Jadwiga"
1966pożar albertyńskiego przytuliska w Prądniku Korzkiewskim. Odbudowa potrwa aż do 1975.
w sąsiedztwie cmentarza parafialnego (Batowickiego) powstaje ogromny cmantarz komunalny
1967powstaje Komitet Zabezpieczenia Zamku w Korzkwi - obiektu, który chyli się ku ruinie
1968Naczelna Organizacja Techniczna organizuje na części nieczynnego lotniska rakowickiego Muzeum Lotnictwa i Astronautyki
1969źródło rzeki Prądnik w Sułoszowej zostaje obudowane dla celów pitnych
ok. 1970w Prądniku Korzkiewskim powstaje zespół regionalny Ośmiu Sióstr Knapikówien, który staje się wkrótce znany w kraju i za granicą
ukończenie prac badawczo-konserwatorskich na terenie zamku w Pieskowej Skale. Obiekt zostaje przywrócony do pięknej postaci renesansowej
1972na tyłach pałacu biskupiego w Białym Prądniku, po drugiej stronie Białuchy, powstaje zespół otwartych basenów kąpielowych "Clepardia"
malowany na desce obraz Matki Boskiej Smardzowskiej (XVI w.) jest ukoronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego
do byłego ojcowskiego obiektu uzdrowiskowego, zwanego hotelem "Pod Łokietkiem", wprowadza się Muzeum OPN im. Wł. Szafera
1973prywatna galeria rzeźby współczesnej Tadeusza Ostaszewskiego w Prądniku Korzkiewskim otwiera podwoje dla zwiedzających
1974Wyższa Szkoła Ekonomiczna przy ul Rakowickiej w Krakowie zostaje przemianowana na Akademię Ekonomiczną
dla usprawnienia ruchu turystycznego w obleganej przez turystów Jaskini Łokietka, zostaje w niej wykuty dodatkowy korytarz, łączący Salę Rycerską z Sypialnią
1976zostaje rozebrany stary młyn rakowicki (w pobliżu dzisiejszego Ronda Młyńskiego), posiadający jeszcze kompletne wyposażenie
1980w Prądniku Czerwonym, po 57 latach fiakrowania, umiera Jan Kaczara - słynny zaczarowany dorożkarz - inspiracja poetycka K.I. Gałczyńskiego
1981w związku z utworzeniem Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych ustanowiona zostaje wokół OPN strefa ochronna o powierzchni 7000 ha
przez tereny prądnickie przechodzi pierwsza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę
1982zamknięcie dla pojazdów mechanicznych drogi Murownia - Ojców
kościół św. Małgorzaty w Smardzowicach zostaje przemianowany na: Matki Bożej Różańcowej
1983szczątki Brata Alberta Chmielowskiego zostają przeniesione z kościoła Karmeltów Bosych (ul. Rakowicka) do kaplicy ss. albertynek (ul. Woronicza)
wody Prądnika wychodzą poza klasyfikację czystości, ze względu na znaczne zanieczyszczenie sciekami komunalnymi
1985na terenie klasztoru ss. albertynek (ul. Woronicza w Krakowie) powstaje kościół "Ecce Homo"
xx Zmartwychwstańcy budują w Prądniku Korzkiewskim dom rekolekcyjny i kaplicę pw. Zstąpienia Chrystusa Pana do Otchłani
w Szkole Podstawowej nr 109 na Białym Prądniku powstaje zespół "Platerówki" (założony przez Tadeusza Kamionkę)
krakowska Komenda Chorągwi ZHP przejmuje obiekt u stóp wzgórza zamkowego w Korzkwi, tworząc tu swój Ośrodek Szkoleniowy
1987uchwałą Rady Państwa Skała odzyskuje prawa miejskie (po 118 latach)
1988dolny odcinek Doliny Sąspowskiej jest wyłączony z ruchu turystycznego, ze względu na ochronę dobrze się tu czujących bobrów (do 1991)
1989po oddaniu do użytkowania "Bazaru Warszawskiego" w Ojcowie, powstaje tam ekspozycja Muzeum Regionalnego PTTK
1990likwidacja ekspozycji w Muzeum Lenina w pałacu Mańkowskich (ul. Topolowa 5)
szpital dr Anki w Białym Prądniku (ul. Prądnicka) zostaje przemianowany na szpital im. Jana Pawła II
1991w ojcowskim Hotelu Pod Kazimierzem powstaje Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN
1994do nowego klasztoru karmelitów bosych na Białym Prądniku (ul. Glogera), zostaje przeniesione z ul. Rakowickiej Wydawnictwo Karmelitańskie
szczątki Matki Pauli (założycielki sióstr Duszy Chrystusowej) zostają przeniesione z cmentarza w Białym Prądniku do sarkofagu w kaplicy Domu Generalnego
1996dotychczasowy dom rekolekcyjny xx zmartwychwstańców w Prądniku Korzkiewskim zasiedlają siostry św. Jadwigi Królowej ("jadwiżanki")
1998pożar niszczy wnętrza i część poszycia zupełnie niezabezpieczonego Zajazdu Kościuszkowskiego (Biały Prądnik)
1999na batowickim cmentarzu komunalnym (Prądnik Czerwony) zostaje ukończony nowoczesny obiekt przedpogrzebowy z kaplicą
w forcie "Zielonki" na Marszowcu zostaje uruchomiony hotel "Twierdza"
powstaje Towarzystwo Prądnickie z siedzibą w Prądniku Czerwonym
2000na obrzeżach byłego lotniska rakowickiego (pomiędzy ulicą Dobrego Pasterza i Bora-Komorowskiego) zostaje oddany do użytku Park Wodny
drugi w ostatnich dwóch latach pożar niszczy całkowicie Zajazd Kościuszkowski - władze miasta czynią starania o przejęcie obiektu z rąk prywatnych
początek rozbiórki dworku Dettloffów w Prądniku Czerwonym (ul. Wileńska 5)
Towarzystwo Prądnickie
projekt i administracja - Axis Media Unlimited